[[Sandbox/S2Dao-CodeGen]]

*クラス図など [#p9f6a5aa]

自分の理解のために作成したモデルです。参考までに上げておきます。(GLAD!!)

**CodeGen [#va7aa352]
***org.seasar.codegen パッケージ [#c0f548ac]
&ref(CodeGen.png);
***org.seasar.codegen.element パッケージ [#u4eccaed]
&ref(CodeGen-Element.png);
***シーケンス図 [#af128f66]
&ref(CodeGen-Sequence.png);

**サンプル [#k5b8a002]
***Dao [#fa7c316f]
&ref(Example-Dao.png);
***Dto [#tc3bfd5b]
&ref(Example-Dto.png);
***FindDto [#q21078f8]
&ref(Example-FindDto.png);

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS