Committers yosukehara higa kacchi iron yusaku opaken